Menu

Wasstraat

Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN

Levering - en uitvoeringsvoorwaarden van Washplan-Ned v.o.f, nevenvestiging: Washplan-Ned expl.Tunnelwasstraat Eelde, locatie adres Burg. Legroweg 66 b Eelde, Administratie adres: Stationsweg 50, 9471 GT Zuidlaren-NL

Artikel 1 Toepasselijkheid:

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2 Al onze aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten hetzij schriftelijk, op publicatieborden, of op onze website www.washplan-ned.nl en/of www.Tunnelwasstraat.nl of anderzijds bekend gemaakt - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door opdrachtgever zal door ons onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Het moederbedrijf van Tunnelwasstraat Eelde, Washplan-Ned, een handelsonderneming in autowasapparatuur en aanverwante producten en service, heeft zijn eigen algemene voorwaarden.
1.4 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet meer bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
1.5 De vernietiging en /of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Prijzen:

2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
2.2 De prijzen kunnen door ons na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals de verhoging van externe leveranciersprijzen, nadat de opdrachtgever met zijn (afname)verplichting in gebreke is gebleven of afname niet heeft plaatsgevonden buiten onze schuld.
2.3 De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW en in EURO valuta. Indien andere valuta gehanteerd wordt is dit duidelijk vermeld op de koopovereenkomst.

Artikel 3 Meerwerk:

3.1 Meerwerk wordt alleen geaccepteerd bij ondertekende opdracht door opdrachtgever.

Artikel 4 Levertijd goederen en uitvoering der werkzaamheden:

4.1 De uitvoering van onze autowasdiensten wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de genoemde uitvoering geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Zulks zou het geval kunnen zijn bij machinestilstand door storing in apparatuur of energietoevoer, ziekte van personeel of directie, staking, natuurgeweld, vakantie, bijzondere vrije dagen, tijden die buiten de aangekondigde openingstijden vallen of bij overmacht. Zie ook Artikel 7 lid 1 en 2.
4.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens ons niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
4.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven opdrachtgever geen recht op ontbinding en / of schadevergoeding.

Artikel 5 Tekeningen, bedrijfsnaam, berekeningen, ontwerpen:

5.1 De door ons aan opdrachtgever /leverancier afgegeven tekeningen, berekeningen, ontwerpen, programmamateriaal zoals software en gedown -loade informatie van onze internet - site, blijven ons eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen, gegevens of details, alsmede het aan derden afgeven c.q. ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Alle rechten uit hoofde van industriŽle en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven bij ons berusten.
5.2 De onderneming Tunnelwasstraat Eelde is uniek in bedrijfsnaam, uitvoering en bedrijfsvoering en blijft daarom intellectueel eigendom van het moederbedrijf Washplan-Ned, gevestigd te Zuidlaren.

Artikel 6 Risico:

6.1 Het risico van de door ons geleverde zaken/diensten is voor opdrachtgever:
A. bij levering af tunnelwasstraat Eelde: zodra de zaken/diensten/voertuigen onze wascentrum hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
B. bij levering franco werk: zodra de zaken zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.
6.2 Dadelijk na levering/uitvoering draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan zijn ontstaan.

Artikel 7 Overmacht:

7.1 Omstandigheden buiten onze wil en / of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer, of niet meer in volle omvang, van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/ of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoelt gelden onder andere: niet, niet volledig en / of vertraagde leveringen door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in - en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en / of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen, en / of bedrijfsbezettingen, epidemieŽn, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport brand, diefstal, natuurrampen, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen en grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten onze wil en / of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8 reclame en aansprakelijkheid:

8.1 Opdrachtgever dient bij in ontvangstneming van de zaken/diensten te controleren of de uitvoering van de zaak/dienst, in hoofdzaak het wassen van personenauto's, bestelwagens, caravans, campers, motoren of scooters, met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
8.2 Reclames ter zake van geleverde zaken of verstrekte diensten worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen drie dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht nadat er direct na uitvoering van de dienst of zaak mondeling over gereclameerd is. Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of diensten of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
8.3 Opdrachtgever dient ons direct na de wasbeurt op de hoogte te stellen van enige reclame over de geleverde kwaliteit. Uiteraard is er kwaliteitsverschil in de uitvoering en resultaat tussen goedkope en duurdere wasbeurten. Indien niet direct gereclameerd wordt, neemt Tunnelwasstraat Eelde aan dat de geleverde kwaliteit van de zaken of diensten naar tevredenheid is uitgevoerd. De reden van deze regel is dat alleen door op deze wijze te handelen een juist beeld is te vormen van de geleverde kwaliteit van de zaak of dienst, zonder dat andere eventueel later ontstane invloeden het juiste beeld verstoren.
8.4 Bij acceptatie van door ons geleverde zaken wordt opdrachtgever geacht deze in orde te hebben bevonden.
8.5 Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomsten, niet op.
8.6 Wij zijn - behoudens het bepaalde in het volgende lid - nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor opdrachtgever uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Opdrachtgever vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
8.7 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van de geleverde gebrekkige zaak/dienst of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
8.8 Tunnelwasstraat Eelde accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid in geval van onverhoopte schade aan voertuigen en/ of andere eigendommen van derden. Het wassen van auto's in Tunnelwasstraat Eelde geschiedt dan ook geheel voor eigen risico.
8.9 Tunnelwasstraat Eelde is verzekerd voor de gevolgen van schade aan eigendommen van derden indien sprake mocht zijn van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de wasapparatuur en/of ernstige nalatigheid van personeel of eigenaar van Tunnelwasstraat Eelde. Een eventueel uit te keren schade bedrag kan nooit meer bedragen dan € 4.500, -- per gebeurtenis. Het uit te keren schadebedrag zal direct verband moeten houden met de schade die ontstaan is aan het voertuig van opdrachtgever. Schades die niet voldoen aan deze criteria worden direct afgewezen.
8.10 Indien schade is ontstaan aan het voertuig of eigendom van de opdrachtgever, dient dit direct op dat moment gemeld te worden aan het personeel van Tunnelwasstraat Eelde, met een duidelijke verklaring van oorzaak en toedracht. Deze mondelinge melding dient schriftelijk en uiterlijk binnen drie werkdagen na het incident gemeld te worden aan de directie van Tunnelwasstraat Eelde.
8.11 Personeel van Tunnelwasstraat Eelde is niet bevoegd om terzake van aansprakelijkheid enige bindende uitspraak te doen. Dit is louter voorbehouden aan de directie.
8.12 Wanneer schade ontstaat als bedoeld in lid .9 van dit artikel, zal de verzekering van Tunnelwasstraat Eelde en die van opdrachtgever ingeschakeld worden om tot de juiste afhandeling te komen. Wie aansprakelijk is, en hoe groot het schadebedrag is, wordt geheel en al vastgesteld tussen verzekeringsdeskundigen van beide partijen. Alleen schades die vergezeld gaan van een duidelijk ingevulde schade formulier dat naar waarheid ingevuld is, worden in behandeling genomen.
8.13 Indien enigerlei schade ontstaat tijdens gebruik van de wasapparatuur van Tunnelwasstraat Eelde, dit terwijl de apparatuur normaal, dus zonder enig gebrek functioneert en het personeel de juiste instructie heeft gegeven, wijzen wij een dergelijke schade direct af. Voorbeelden van deze situatie zijn onder andere: verliezen/schade aan van sierstrips, spiegels, antennes, ruitenwissers, nummerplaten, niet originele accessoires, wieldoppen en dergelijke gemakkelijk door borstels te grijpen onderdelen. Voertuigen die reeds schade hebben, worden bij voorbaat geweigerd of geheel en al op risico van de opdrachtgever behandeld.
8.14 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich op de hoogte te stellen van de wasinstructies. Door ons personeel wordt de standaard informatie gegeven over hoe te handelen tijdens de wassing in de wasstraat. Indien geen nadere vragen van opdrachtgever gesteld worden gaat de wasstraat operator er van uit dat de opdrachtgever op de hoogte is van de instructies. Bovendien zijn deze gepubliceerd bij de ingang van Tunnelwasstraat Eelde.
8.15 Schades ontstaan aan voertuig of eigendommen van opdrachtgever die het gevolg zijn van verkeerd handelen door opdrachtgever vůůr, tijdens en na de behandeling in de wasapparatuur worden in alle gevallen niet in behandeling genomen.
8.16 Schades als gevolg van onjuist handelen en zoals beschreven in het voorgaande lid 12 en 13, die schade aan de wasapparatuur, gebouw of andere eigendommen van Tunnelwasstraat Eelde tot gevolg hebben, zullen onverwijld worden verhaald op de veroorzaker. Dit zal terstond gebeuren in mondelinge aansprakelijkheidstelling gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Veroorzaker dient hieraan mee te werken door bekend maken van zijn naam en adresgegevens en verzekeringsmaatschappij. Bij weigering hiervan wordt de politie ingeschakeld.
8.17 Het is voor onbevoegden verboden zich te begeven in het gebied van de washal waar de wasapparatuur zich bevindt. Dit te meerdere veiligheid van anderen dan de eigenaar, personeel of servicedienst. Bij betreden schakelt een alarm in en laat de apparatuur direct stoppen.
8.18 Tunnelwasstraat Eelde beschikt ook over zelfwasapparatuur. De instructies tijdens het zelf wassen in deze aparte ruimte dienen ter persoonlijke veiligheid nageleefd te worden. Indien men zich niet confirmeert aan de instructies kan lichamelijk letsel ontstaan door shampoo en hogedruk. voor overige apparatuur zoals stofzuigers, mattenwasapparatuur en eventuele toekomstige uitbreiding; hiervoor geldt: gebruik op eigen risico.
8.19 Alle gebruikte producten, inrichting en apparatuur voldoen aan de modernste criteria op gebied van milieu, veiligheid, energiebesparing, bedieningsgemak en gebruikerscomfort. Bij juist gebruik zijn calamiteiten vrijwel geheel uitgesloten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling:

9.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde zaken tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten ,wettelijke rente en boetes.
9.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de zaken.
9.3 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen waarvoor wij ons het eigendom van geleverde zaken hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door opdrachtgever daartoe gemachtigd om onze zaken terug te nemen en is opdrachtgever verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
9.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever, hebben wij het in sub 9.3 omschreven recht.
9.5 Opdrachtgever is gerechtigd de door ons geleverde zaken waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen , echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij opdrachtgever hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
9.6 Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
9.7 Het is opdrachtgever verboden op de door ons geleverde zaken - ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn - een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
9.8 Wij zullen steeds - zolang het gekochte niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan - een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
9.9 Zolang de in sub 9.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en / of de lopende overeenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en / of schadevergoeding.

Artikel 10 Kwaliteitsgarantie:

10.1 Opdrachtgever kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke uitdrukkelijk en schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
10.2 Schadevergoeding uit hoofde van enige kwaliteitsgarantieverplichting kan onverminderd het bepaalde in dit artikel niet meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde zaken door opdrachtgever verschuldigde bedrag c.q. niet meer omvatten dan het gratis ťťn keer opnieuw wassen van het onderhavige voertuig.
10.3 Voor kwaliteitsverlies ontstaan door abnormale weersomstandigheden, verandering van waterkwaliteit, verandering van samenstelling de gebruikte shampoos en waxen, of andere invloeden van die aard, zijn wij niet verantwoordelijk te houden.
10.4 De kwaliteitsgarantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
10.5 Wij geven geen kwaliteitsgarantie op niet standaard aangeboden wasprogramma's tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Betaling:

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden direct contant, per PIN transaktie of na afgifte /ontvangst van de factuur, dan wel, zulks naar onze keuze, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de facturen door ons per post aan opdrachtgever worden verzonden, worden zij geacht door opdrachtgever te zijn ontvangen, uiterlijk 3 dagen na verzending.
11.2 Indien de door ons gestelde betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd de wettelijke rente toe te passen bestaande uit de ECB rente ( in September 2004 2.01%) vermeerderd met de wettelijke toegestane renteopslag van 7%.. Deze combinatie van variabele rente en vaste 7% rente, kan zonder enige vorm van aanmaning berekend worden, zodra er sprake is van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. ( in September 2004 7% + 2.01% = 9.01 % )
11.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij wij de toekomende rechten als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is opdrachtgever dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen:
a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.
b. De buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van Euro 150, -- Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van de levering.

Artikel 12 Compensatie / verrekening / opschorting:

12.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
12.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
12.3 Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 13 Geschillen:

13.1 Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 14 Nederlands recht van toepassing:

14.1 Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.